Preskočiť na obsah

Košík

Tvoj košík je prázdny

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre spotrebiteľské súťaže

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou na Súťaži berie Súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ Súťaže je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnený osobné údaje Súťažiaceho v rozsahu používateľské meno na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, podľa toho, kde sa súťaž koná, a v prípade Výhry v Súťaži v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a doručovacia adresa, prípadne ďalšie údaje oznámené Usporiadateľovi, ako aj špecifikácia výhry a jej hodnota v mene EUR, spracovávať na účely usporiadania a vyhodnotenia Súťaže. Profil výhercu zverejníme v komentári k príspevku o súťaži.

Usporiadateľ bude spracovávať osobné údaje Súťažiacich po dobu nevyhnutnú pre usporiadanie a vyhodnotenie Súťaže. Táto doba v prípade neúspešných Súťažiacich nepresiahne dobu konania Súťaže a následne nevyhnutne potrebnú dobu po vyhodnotení Súťaže, ktorá je potrebná na vyriešenie prípadných podnetov a reklamácií zo strany Súťažiacich a ktorá by nemala presiahnuť 3 mesiace po vyhodnotení Súťaže. V prípade Výhercov je doba spracovania ich osobných údajov 10 rokov po vyhodnotení Súťaže a odovzdaní výhry, keďže v tomto prípade ide o dobu, počas ktorej je Usporiadateľ súťaže podľa daňových a účtovných právnych predpisov povinný uchovávať účtovné doklady vo vzťahu k poskytnutej výhre.

Primárnym právnym základom na spracovanie osobných údajov je súhlas Súťažiaceho, ktorý Súťažiaci vyjadrí svojim zapojením sa do Súťaže. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou účasti na Súťaži, bez nich účasť nie je možná. Sekundárnym právnym základom je aj plnenie zmluvy, t.j. plnenie práv a povinností Usporiadateľa Súťaže vyplývajúcich z Pravidiel súťaže, a po splnení aj oprávnené záujmy byť schopný informovať o výsledku súťaže zverejnením profilu výhercu v komentári k príspevku o súťaži a zároveň preukázať, že svoje povinnosti riadne splnil. Účasť na Súťaži, ako aj udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre tento účel, sú dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu bude ukončená účasť Súťažiaceho v Súťaži.

Viac informácií o tom, ako Usporiadateľ Súťaže spracováva osobné údaje, vrátane oboznámenia Súťažiaceho s jeho právami, je uvedených v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Usporiadateľa https://madebythe.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov.