Preskočiť na obsah

Košík

Tvoj košík je prázdny

Zásady spracúvania osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti madebythe: s. r. o., so sídlom Staré Grunty 6347/18, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 51 178 401, zapísaná v OR Metského súdu Bratislava III, vložka č.:123653/B (ďalej len „my“) pri výkone našej podnikateľskej činnosti spracúvame osobné údaje.

Nižšie v tomto dokumente sa Vám snažíme poskytnúť všetky potrebné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

Ak by ste napriek tomu mali akékoľvek otázky, prípadne by ste chceli uplatniť Vaše práva, ozvite na nám, napríklad emailom na ahoj@zurnal.sk

Spracovávané osobné údaje, účel, právny základ a doba ich spracovania

Kategória osôb

Účel spracovania osobných údajov

Právny základ a spracovávané osobné údaje

Doba spracovania

Zákazníci

Vytvorenie a správa užívateľského účtu

Právnym základom je Váš súhlas, ktorý prejavíte registráciou.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), registračné údaje (email).

 

Po registrácii máte napríklad možnosť zaradiť si vybraný tovar do tzv. wishlistu (zoznam prianí) a následne Vám budeme zasielať e-mail s upozornením, že sa tovar zaradený do wishlistu predáva za zvýhodnenú cenu alebo je opäť dostupný. Tento wishlist máte možnosť kedykoľvek meniť.

Kým si účet nezrušíte.

V prípade, že po dlhšiu dobu účet nepoužijete, môžeme Vám poslať email s tým, že ak sa do určitej doby po jeho prijatí do účtu neprihlásite, účet Vám zrušíme.

Vyriešenie problému v rámci objednávkového procesu

V prípade, že v rámci objednávkového procesu začnete vypĺňať Vaše osobné údaje s z akéhokoľvek dôvodu tento proces zlyhá a nebudete mať možnosť objednávku dokončiť, napríklad v prípade technického problému, obratom Vám pošleme e-mail, ak Vašu e-mailovú adresu vyplníte, a to s uloženým košíkom a Vami vyplnenými údajmi. Budete mať možnosť nákup dokončiť do 1 dňa.

Právnym základom je primárne náš oprávnený záujem na odstránení problému a dokončení objednávky, v spojení so sekundárnym, a to vykonaním opatrení pred uzatvorením zmluvy.

30 dní odo dňa nedokončenia objednávkového procesu.

Uzatváranie a plnenie zmlúv so zákazníkmi

Právnym základom je nevyhnutnosť na plnenie zmluvy.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (doručovacia adresa a adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (fakturačná adresa, číslo karty, číslo bankového účtu), história objednávok, údaje o užívateľskom účte, údaje súvisiace s prípadnými reklamáciami (identifikácia produktu, vady produktu, riešenie).

V prípade, že ste živnostník alebo konáte za spoločnosť, aj obchodné meno, IČO, prípadne zápis v registri, DIČ a IČ DPH.

 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, bez nich nie je možné uzatvoriť zmluvu a doručiť tovar laebo poskytnúť službu.

Počas trvania zmluvného vzťahu a záručnej doby, ktorá je vo väčšine prípadov 2 roky.

Uplatňovanie nárokov po ukončení zmluvy

Právnym základom je náš oprávnený záujem spočívajúci v práve vymáhať prípadné pohľadávky a iné nároky, ktoré mohli vzniknúť, ako aj mať schopnosť preukázať, že naše povinnosti zo zmluvy boli riadne splnené.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (doručovacia adresa a adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (fakturačná adresa, číslo karty, číslo bankového účtu), história objednávok, údaje o užívateľskom účte, údaje súvisiace s prípadnými reklamáciami (identifikácia produktu, vady produktu, riešenie).

V prípade, že ste živnostník alebo konáte za spoločnosť, aj obchodné meno, IČO, prípadne zápis v registri, DIČ a IČ DPH.

Po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, v prípade súdneho konania po celú dobu konania.

Plnenie povinností vvyplývajúcich z predpisov oblasti vedenia účtovníctva a v oblasti daní

Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti, ktorú nám ukladajú právne predpisy z oblasti účtovníctva a daní.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (doručovacia adresa a adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo bankového účtu a ďalšie informácie na daňových dokladoch), ak aj kópie zmlúv.

Po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom došlo k plneniu zo zmluvy.

Priamy marketing

Právnym základom je náš oprávnený záujem poskytovať a ponúkať Vám podobné služby, tovary, a informovať Vás o novinkách.

Oprávnený záujem sa aplikuje v prípade našich ponúk prostredníctvom telefónu, ako aj pošty.

V prípade e-mailu je právnym základom Váš súhlas, ktorý prejavíte na našom internetovom obchode a následným kliknutím na odkaz v potvrdzujúcom e-maile.


Identifikačné (meno, priezvisko) a kontaktné údaje (doručovacia adresa a adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón).

Do momentu Vašej námietky, resp. odvolania súhlasu.

Hodnotenia a referencie

Právnym základom je Váš súhlas.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), registračné údaje (email). Hodnotenie a referenciu zverejníme bez Vašich osobných údajov, t.j. anonymizovane (meno, iniciálku priezviska a štát) .

 

O hodnotenie a referenciu Váš môžeme po nákupe požiadať tak, že Vám pošleme email. Právnym základom k zaslaniu tohto emailu je náš oprávnený záujem, avšak máte možnosť s týmto zaslaním počas nákupu vyjadriť nesúhlas.

Do momentu anonymizácie, ku ktorej dôjde do 30 dní od Vášho hodnotenia, resp. referencie.

Interné analýzy, vývoj a zlepšenie nášho elektronického obchodu a kvality služieb, plánovanie.

Právnym základom je náš oprávnený záujem.

 

Vaše osobné údaje, ktoré máme na základe iného účelu, resp. právneho základu.

 

 

Po dobu, počas ktorej ich na základe iného účelu, resp. právneho základu, spracovávame. Po tejto dobe už len v anonymizovanej podobe, kedy už nepôjde o osobné údaje.

Návštevníci internetového obchodu

Štatistiky, zobrazovanie reklám na naše služby alebo tovar

Právnym základom je Váš súhlas s uložením cookies.

IP adresa, poloha, údaje o používaní nášho internetového obchodu, napríklad miesto, čas, prezerané produkty.

Viac informácií nájdete v časti https://madebythe.sk/cookies

Po dobu uvedenú v https://madebythe.sk/cookies.

Ktokoľvek

Vybavovanie podnetov, dopytov a otázok

Právnym základom je náš oprávnený záujem, ako aj Váš súhlas.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón), IP adresa a cookies, otázka položená prostredníctvom formulára, emailom, chatu, prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonicky.

Do vybavenia, najdlhšie však 30 dní po vybavení, prípadne dlhšie, ak k tomu dáte súhlas.

Odberatelia 
noviniek (newslettra)

Pravidelné zasielanie obchodných a marketingových oznámení e-mailom

Právnym základom je Váš súhlas, ktorý prejavíte registráciou na odber noviniek (newsletra) na našom internetovom obchode a následným kliknutím na odkaz v potvrdzujúcom e-maile.

E-mail.

Do odvolania súhlasu.

Súťažiaci a výhercovia

Usporiadanie a vyhodnotenie súťaže

Primárnym právnym základom je súhlas súťažiaceho, ktorý vyjadrí svojim zapojením sa do súťaže. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou účasti na súťaži, bez nich účasť nie je možná.

Sekundárnym právnym základom je aj plnenie zmluvy, t.j. plnenie našich práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel súťaže, a po splnení aj naše oprávnené záujmy informovať o výsledku súťaže zverejnením profilu výhercu v komentári k príspevku o súťaži a mať schopnosť preukázať, že naše povinnosti boli riadne plnené. Účasť na súťaži, ako aj udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre tento účel, sú dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu bude ukončené spracovanie osobných údajov a účasť v súťaži.

 

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón), používateľské meno a v prípade súťaže na sociálnej sieti aj profil na sociálnej sieti (napríklad Facebook alebo Instagram), prípadne ďalšie poskytnuté údaje, ktoré môžu súvisieť so súťažou.

 

Po dobu nevyhnutnú pre usporiadanie a vyhodnotenie súťaže. Táto doba v prípade neúspešných súťažiacich nepresiahne dobu konania súťaže a následne nevyhnutne potrebnú dobu po vyhodnotení súťaže, ktorá je potrebná na vyriešenie prípadných podnetov a reklamácií zo strany súťažiacich a ktorá by nemala presiahnuť 3 mesiace po vyhodnotení súťaže. V prípade výhercov je doba spracovania ich osobných údajov 10 rokov po vyhodnotení súťaže a odovzdaní výhry, keďže v tomto prípade ide o dobu, počas ktorej máme podľa daňových a účtovných právnych predpisov povinnosť uchovávať účtovné doklady vo vzťahu k poskytnutej výhre.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje

V obmedzených prípadoch Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom (príjemcom), vo väčšine prípadov našim dodávateľom služieb. Môže ísť o nasledovné prípady:

Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade predaja nášho podniku alebo v prípade našej právnej ochrany prostredníctvom právneho zástupcu.

Poskytnutie našim dodávateľom (tzv. sprostredkovateľom), ktorí nám na základe zmluvy poskytujú rôzne služby, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov. Ide najmä o spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo poskytujú ERP systém (podnikový softvér na správu a koordináciu vnútropodnikových zdrojov), platobnú bránu, marketing, emailing, e-commerce platformu, webový chat, recenzie, IT vývoj a IT podporu, fulfillment (skladovanie, doprava), správu a doručovanie balíkov, účtovné služby, prepojenie aplikácií, a cookies (viac v časti Cookies nižšie).

Spolupracujeme len s takými dodávateľmi služieb, ktorí poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Nevykonávame rozhodovanie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás tykajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Osobné údaje detí do 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Deti mladšie ako 16 rokov môžu náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca, najmä rodič.

Prenos osobných údajov mimo EÚ/EHS

V rámci Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru platí voľný pohyb osobných údajov.

Ak budeme prenášať osobné údaje do tretích krajín, budeme tak robiť v súlade s GDPR. Môže ísť napríklad o krajiny, o ktorých Európska komisia rozhodla, že zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov alebo sa dodávateľ služby, ktorú využívame zaviazal dodržiavať štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou, prípadne môže ísť o kombináciu oboch prípadov.

V súčasnosti plánujeme prenášať osobné údaje len do USA, ak je dodávateľ služby súčasťou Privacy Shield Frameworku a zároveň máme s ním uzatvorenú zmluvu, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky.

Cookies

Na našom internetovom obchode používame cookies. Podrobné informácie o tom, ako ich používame nájdete v tejto časti https://zurnal.sk/cookies.

Vaše práva

Podľa GDPR máte viaceré práva. Ide o právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Vaše osobné údaje mažeme, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávali. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy osobné údaje musíme uchovávať, napríklad za účelom účtovníctva.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ (i) ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva (i) na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, (ii) na účely profilovania, a (iii) na účely priameho marketingu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo na zmluve a zároveň sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.