Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky a GDPR

 1. Společnost madebythe: sro , se sídlem Staré Grunty 6347/18, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 51 178 401, zapsaná v OR Metského soudu Bratislava III, vložka č.:123653/B (dále jen „ Prodávající “), vydává následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ VOP “):

Článek I
Základní pojmy

Kromě výrazů použitých v úvodu těchto VOP a v dalších ustanoveních těchto VOP, následující výrazy (tzv. legislativní zkratky) budou mít níže uvedené významy:

 1. Kupní cena “: je cena, která je zveřejněna na Webstránce u Zboží, v době odeslání Objednávky a uvedena v samotné Objednávce, za kterou Kupující Zboží kupuje.
 2. Kupní smlouva “: je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webstránky, na jejímž základě se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
 3. Kupující “: je fyzická osoba – spotřebitel, která kupuje Zboží prostřednictvím Webstránky a uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu a která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
 4. Občanský zákoník “: zákon č. 40/1991 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 5. Objednávka “: je formulář dostupný na Webstránce, přes který Kupující objednává (kupuje) vybrané Zboží.
 6. Zboží “: je předmět koupě specifikovaný v Objednávce, který Kupující kupuje prostřednictvím Webstránky a na základě Kupní smlouvy.
 7. Webstránka “: je webová stránka madebythe.cz.
 8. Zákon “: zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 9. " Zákon o alternativním řešení sporů " : je zákon č . 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 10. " Zákon o ochraně spotřebitele " : je zákon č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Článek II
Úvodní ustanovení
 1. Těmito VOP se řídí všechny závazkové vztahy a všechna práva a povinnosti, které vznikly nebo souvisejí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jednotlivě i „ Smluvní strana “ a společně i „ Smluvní strany “).
 2. Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou Kupní cenu.
 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Nedílnou součástí VOP je Formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří Přílohu č.j. 1 těchto VOP (dále jen " Formulář na odstoupení ").

Článek III
Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 1. Kupující si Zboží objednává prostřednictvím Objednávky jako neregistrovaný nebo registrovaný uživatel (dále jen „ Registrovaný Kupující “) prostřednictvím svého uživatelského konta (dále jen „ Konto “), Objednávka je návrhem na uzavření Kupní smlouvy a působí od momentu jejího doručení Prodávajícímu.
 2. Kupující je povinen v Objednávce řádně vyplnit všechny údaje označené jako povinné. V případě, že Objednávka nebude vyplněna řádně, Prodávající je oprávněn tuto Objednávku odmítnout.
 3. O přijetí Objednávky informuje Prodávající Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného Kupujícímu na e-mail uvedený v Objednávce (dále jen „ E-mail Kupujícího “). Kupující bere na vědomí, že doručením automatického oznámení o přijetí Objednávky do elektronického systému Prodávajícího (dále jen „ Oznámení “) nedochází k uzavření Kupní smlouvy.
 4. Prodávající vyřídí Objednávku způsobem dle poslední věty tohoto bodu do 3 pracovních dnů ode dne jejího obdržení, přičemž o vyřízení Objednávky bude Kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího. Prodávající vyřídí Objednávku buď výzvou k jejímu doplnění, odmítnutím nebo jejím potvrzením.
 5. Momentem doručení e-mailu Prodávajícího o potvrzení Objednávky dle bodu 4 tohoto článku VOP Kupujícímu dochází k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 6. Kupující je oprávněn zrušit svou Objednávku před jejím potvrzením Prodávajícím, a to do 48 hodin od doručení Oznámení Kupujícímu. Zrušení Objednávky oznamuje Kupující Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Prodávajícího: [. Kupující je povinen v oznámení o zrušení Objednávky uvést následující údaje: jméno, příjmení Kupujícího, popis objednaného Zboží a číslo Objednávky. Pokud Kupující zaplatil Prodávajícímu Kupní cenu nebo její část v době do zrušení Objednávky, Prodávající vrátí již zaplacenou Kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 ( sedm ) dnů ode dne doručení oznámení o zrušení Objednávky Prodávajícímu, převodem na bankovní účet Kupujícího.

Článek IV
Platební podmínky
 1. Kupující je povinen Prodávajícímu za Zboží zaplatit Kupní cenu. Kupní cena je uvedena včetně sazby DPH dle platných právních předpisů v době dodání zdanitelného plnění.
 2. Kupující může úhradu Kupní ceny provést výlučně bezhotovostním platebním stykem:

i. prostřednictvím GoPay
ii. převodem na účet
iii. prostřednictvím platby kartou

 1. Kupující si způsob platby Kupní ceny dle předchozího bodu zvolí v Objednávce.
 2. Kupní cena se považuje za uhrazenou až momentem jejího připsání na účet Prodávajícího.
 3. Prodávající zasílá Kupujícímu fakturu jako daňový doklad a dodací list elektronicky, s čímž Kupující výslovně souhlasí a/nebo v papírové podobě spolu se Zbožím.
 4. V případě, že Prodávající zjistí, že Kupní cena Zboží nebyla uvedena na Webstránce správně, je Prodávající povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího a zároveň je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, přičemž odstoupení je účinné ode dne jeho doručení Kupujícímu. V případě, že přišlo k dodání Zboží Kupujícímu, postupuje se podle článku VI bodu 4 až 6 těchto VOP.
 5. Prodávající je oprávněn Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny, na jejíž poskytnutí nemá Kupující právní nárok.

Článek V
Dodací podmínky
 1. Prodávající se zavazuje Zboží Kupujícímu dodat nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne potvrzení Objednávky.
 2. Dodání Zboží Kupujícímu se uskutečňuje prostřednictvím:

a. kurýrní společnosti (dále jen „ Kuriér “ nebo „ Kuriérská společnost “) na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

b. odběrných míst společnosti Packeta Slovakia sro, se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO 48 136 999.

 1. Způsob dodání Zboží a cenu za dodání (dále jen „ Poštovné “) potvrdí Kupující v Objednávce.
 2. Podmínky dodání se řídí aktuálními dodacími podmínkami příslušné Kurýrní společnosti zveřejněnými na Webstránce.
 3. Kupující je povinen Zboží převzít osobně nebo zajistit, aby Zboží za něj převzala jiná osoba, a to v dohodnutém místě a čase. Pokud si Kupující doručované Zboží nepřevezme podle předchozí věty, Prodávající mu e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího oznámí, kde si může Zboží převzít, včetně lhůty pro jeho převzetí nebo toto mu na základě jeho písemné žádosti zaslané nejpozději do 14 dnů od kdy si měl Zboží Kupující převzít, opětovně doručí Kurýrům, přičemž Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s opětovným doručením Zboží, zejména Poštovné.
 4. Zboží se považuje za převzaté momentem jeho předání Kupujícímu. Nebezpečí vzniku škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží a úplným zaplacením Kupní ceny a Poštovného.
 5. Pokud Prodávající po potvrzení Objednávky zjistí, že nedokáže Kupujícímu dodat Zboží ve lhůtě dle bodu 1 tohoto článku VOP, je povinen o tom bez zbytečného odkladu písemně ( postačí e-mailem ) informovat Kupujícího, oznámit mu novou lhůtu dodání Zboží a požádat ho o udělení písemného. souhlasu s prodloužením lhůty dodání Zboží. Pokud Kupující s prodloužením lhůty pro dodání Zboží nesouhlasí, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V případě, že se Kupující ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení informace Prodávajícího podle první věty tohoto bodu VOP nevyjádří k prodloužení lhůty dodání Zboží, má se za to, že s prodloužením lhůty nesouhlasí. Ustanovení článku VI těchto VOP se použijí přiměřeně.

Článek VI

Odstoupení od smlouvy a vrácení Zboží a plateb

 

 1. V souladu s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu, ve lhůtě do 14 ( čtrnácti ) dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující může odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání Zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy uvedené v první větě tohoto bodu tohoto článku.
 2. Kupující může své právo na odstoupení podle bodu 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím Formuláře na odstoupení, který byl zaslán Kupujícímu spolu se Zbožím, jiným písemným oznámením o odstoupení, případně v podobě jiného zápisu na jiném trvanlivém nosiči, který zašle Kupující na adresu sídla Prodávajícího nebo na e-mailovou adresu: ahoj@madebythe.sk nebo doručí osobně na adresu sídla Prodávajícího.
 3. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 1 tohoto článku je zachována, pokud oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty specifikované v bodě 1 tohoto článku Kupní smlouvy. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu.
 4. Kupující je povinen nejpozději do 14 ( čtrnácti ) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Kupní smlouvy zaslat Zboží spolu s kopií faktury a dokladem o zaplacení zpět na adresu Prodávajícího: madebythe: sro, se sídlem Staré Grunty 6347/18, 841 04 Bratislava, Slovenská republika přičemž může využít formulář, který je Přílohou č.j. 1 těchto VOP.
 5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 ( čtrnácti ) dnů ode dne účinnosti odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy, vrátit Kupujícímu veškeré platby, které od něj přijal v souvislosti s Kupní smlouvou, zejména Kupní cenu a Poštovné, přičemž uvedené se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si Kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nebo způsob, který nabízí Prodávající. Smluvní strany se dohodly, že platby dle předchozí věty Prodávající vrátí Kupujícímu v penězích.
 6. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby dle bodu 5 tohoto článku před tím, než mu je Zboží vráceno.
 7. Náklady na vrácení objednaného Zboží nese Kupující.
 8. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Zboží.
 9. Kupující není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele, zejména pokud se jedná o:

  a. poskytnutí služby, jestliže její poskytování začalo s výslovným souhlasem Kupujícího a Kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

  b. prodej Zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  c. prodej Zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího, Zboží vyrobeného na míru nebo Zboží určeného zvlášť pro jednoho Kupujícího,

  d. prodej Zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze.

  e. prodej Zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

  f. prodej Zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným Zbožím,

  g. prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

  h. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které Kupující výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného Zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u Kupujícího a Kupující si tyto služby nebo Zboží předem neobjednal,

  i. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud Kupující tento obal rozbalil,

  j. prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

  k. poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava Zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě,

  l. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem Kupujícího a Kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel Kupujícím objednaného Zboží přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z Kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat Zboží Kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito VOP. Prodávající je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně ( postačí e-mailem ) informovat Kupujícího a postupovat dle bodu 5 tohoto článku VOP.

Článek VII
Reklamace Zboží

 

 1. Úvodní ustanovení

  1.1. Prodávající se zavazuje Zboží dodat v požadované kvalitě, množství a bez vad. Kupující má právo uplatnit si u Prodávajícího záruku pouze na Zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo Prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího.

  1.2. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží při převzetí Kupujícím. Při použitém Zboží Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U Zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena.

  1.3. Obecná záruční doba je 24 ( čtyřiadvacet ) měsíců za předpokladu, že není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba. Záruční doba začíná běžet od momentu převzetí Zboží Kupujícím.

  1.4. Záruční doba se prodlužuje o časový úsek, po který Kupující nemohl používat Zboží z důvodu jeho opravy.

  1.5. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží, ale pouze na vyměněné Zboží, resp. jeho část.

  1.6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud je Kupující neuplatní v záruční době. Avšak práva z odpovědnosti za vady u Zboží, které se rychle kazí, se musí uplatnit nejpozději v den následující po koupi, jinak práva zaniknou.

 

 1. Podmínky uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)

2.1. Kupující je povinen Zboží při jeho převzetí důkladně prohlédnout a zkontrolovat. V případě zjištění zjevných vad (např. mechanického poškození) je Kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u Prodávajícího způsobem dle bodu 3.1. níže. K pozdější uplatněné reklamaci z důvodu zjevných vad na Zboží, včetně vady spočívající v neúplnosti Zboží, nebude přihlíženo.

2.2. Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady) , je Kupující povinen uplatnit způsobem dle bodu 3.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co vadu na Zboží zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

2.3. Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady Zboží za předpokladu, že Kupující si splnil povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nelze uplatnit zejména na vady způsobené opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách a pod.

2.4. Kupující není oprávněn uplatnit si záruku na Zboží v případě, že o vadě věděl před převzetím Zboží, resp. byl na ni upozorněn nebo mu z toho důvodu byla poskytnuta přiměřená sleva z Kupní ceny Zboží.

 1. Uplatnění práva z odpovědnosti za škodu (reklamace)

3.1. Kupující může reklamaci uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na: ahoj@zurnal.sk, písemně nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího. Pokud Zboží vykazuje vady, Kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně Prodávajícího ve smyslu ust. § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona tak, že doručí Zboží na adresu:
Kalixt Slovensko sro
Podunají 10725/25
Areál Eurobuilding
821 06 Bratislava
Tel. kontakt (pro doručení zásilky na adresu kurýrem, ne vyřízení reklamace) +421 948 799 408
a vyplní formulář pro uplatnění reklamace, přičemž jej doručí spolu s reklamovaným Zbožím nebo formulář pro uplatnění reklamace doručí elektronicky.

3.2. V podání, kterým si Kupující uplatňuje reklamaci, uvede popis vady Zboží a adresu, včetně e-mailu, na kterou jej Prodávající vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace, a také uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady, specifikovaných v bodě 4.4. až 4.8., si uplatňuje.

3.3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace Zboží předložit Zboží a originál dokladu o koupi Zboží (fakturu), a to za účelem prokázání jeho koupě u Prodávajícího, jinak nebude reklamace uznána.

3.4. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady (dle bodu 3.3.) Prodávajícímu.

3.5. V případě, že je podání, kterým si Kupující uplatňuje reklamaci, neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelně, neobsahuje požadované dokumenty apod.) Prodávající jej e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího vyzve k doplnění reklamace. V tomto případě reklamační řízení začíná v den doručení doplněného podání ze strany Kupujícího

3.6. Pokud Kupující nedoplní podanou reklamaci ve smyslu bodu 3.5. tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 ( deseti ) dnů ode dne doručení výzvy podle bodu tohoto článku, bude tato považována za neopodstatněnou.

3.7. O přijetí reklamace Prodávající bezodkladně vyrozumí Kupujícího, a to zasláním Potvrzení o přijetí reklamace e-mailem na E-mail Kupujícího, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. V Potvrzení o přijetí reklamace je Prodávající povinen přesně označit vady Zboží v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 4 Zákona a poučit Kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 a § 623 občanského zákoníku.

 

 1. Vyřízení reklamace

4.1. Prodávající je na základě rozhodnutí Kupujícího, které z práv podle § 622 a § 623 Občanského zákoníku (specifikovaných v bodě 4.4. až 4.8.) uplatňuje, povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 ( třech ) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 ( třiceti ) dnů ode dne uplatnění reklamace.

4.2. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 ( třicet ) dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nové zboží, pokud je to možné.

4.3. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat Kupujícímu písemný doklad, a to nejpozději do 30 ( třiceti ) dnů ode dne uplatnění reklamace ao jejím vyřízení informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího. V případě, že bude reklamace uznána, Kupujícímu bude zasláno opravené Zboží nebo bude Zboží vyměněno za nové zboží nebo mu bude vrácena zaplacená Kupní cena, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

4.5. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada jen součásti Zboží, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady.

4.6. Pokud Kupující uplatnil reklamaci Zboží během prvních 12 ( dvanácti ) měsíců od uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „ Odborné posouzení Zboží “). Bez ohledu na výsledek Odborného posouzení Zboží nemůže Prodávající od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na Odborné posouzení Zboží ani jiné náklady související s Odborným posouzením Zboží.

4.7. Pokud Kupující uplatnil reklamaci Zboží po 12 ( dvanácti ) měsících od uzavření Kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat Zboží k odbornému posouzení. Pokud Kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady Odborného posouzení Zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek Odborného posouzení. Pokud Kupující Odborným posouzením Zboží prokáže odpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu Zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění Odborného posouzení Zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 ( čtrnácti ) dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení Zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4.8. Prodávající může vždy namísto odstranění vady Zboží vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

4.9. Jde-li o vadu Zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako Zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat.

4.10. Pro účely reklamace se za:

a. vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než 2krát ( dvakrát ),

b. větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než 3 ( třech ) různých odstranitelných vad současně,

c. dobu, která je považována za dobu, po kterou nemůže Kupující řádně užívat Zboží doba, po kterou po uzavření Kupní smlouvy nemůže kupující pro vady Zboží užívat Zboží dohromady více než 180 ( stoosmdesát ) dnů.

4.11. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.

4.12. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit jedním z následujících způsobů:

a. předáním opraveného Zboží,
b. výměnou Zboží za bezvadné Zboží,
c. vrácením Kupní ceny Zboží Kupujícímu na bankovní účet Kupujícího,
d. vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží na bankovní účet Kupujícího,
e. písemnou výzvou k převzetí plnění (Zboží) nebo
f. odůvodněným zamítnutím reklamace Zboží.

 

Článek VIII
Podávání stížností a podnětů
 1. Kupující je oprávněn podávat podněty a stížnosti písemně, a to prostřednictvím e-mailu na: ahoj@zurnal.sk
 2. Prodávající Kupujícího informuje o posouzení podnětu nebo stížnosti e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího.
 3. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI) , Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, se sídlem: Bajkalská 21/A, PO BOX č.j. 5, 820 07 Bratislava, tel. čj. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

 

Článek IX
Alternativní řešení sporů
 1. Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na: ahoj@zurnal.sk, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 ( třiceti ) dnů od jejího odeslání, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „ Subjekt “) podle Zákona o alternativním řešení sporů.
 2. Subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 Zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je zveřejněn na stránce Ministerstva hospodářství SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotřebitele/alternativní-řešení-spotřebitelských-sporů-1/seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů-1 .
 3. Návrh může Kupující podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o alternativním řešení sporů.
 4. Kupující může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_16_297 , resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS .
 5. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy nebo souvisejícího s Kupní smlouvou.
Článek X
Závěrečná ustanovení
 1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 9. 2021 a jsou nepřetržitě zveřejněny na Webstránce.
 2. Právní vztahy neupravené těmito VOP, které vznikly uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí zejména Občanským zákoníkem a ostatními souvisejícími právními předpisy.
 3. Kupující odesláním Objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP, včetně jejich příloh, předem řádně seznámil, jejich obsahu porozuměl, že s nimi bezvýhradně souhlasí a akceptuje je.
 4. Prodávající je oprávněn jednostranně kdykoli změnit VOP. Na vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se aplikují VOP platné a účinné v době uzavření Kupní smlouvy.